Menu

Mga klase na suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon - みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

 • 〒232-0024 Yokohama Shi Minami-Ku Urafune- Cho 3-46
  Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu 10F
  1. Pagrehistro sa
   salitang wikang hapon045-232-9544
  2. Pagrehistro sa
   salitang banyaga045-242-0888

Mga klase na suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon

Suporta at klase para sa pag-aaral ng mga bata

image 16

May mga klase ng wikang hapon at mga klase para suportahan ang pag-aaral ng mga batang hindi tubong hapon o galing ibang bansa

 

Para sa pagpapalista at mga katanungan makipag-ugnayan ng direkta sa kinauukulan ng bawat klase

Listahan ng bawat klase

Silid aralan ng WATABOUSHIYokohama wikang hapon / Suportang pag-aaral para Elementarya, Junior at Senior High School mga estudyante

Araw Tuwing Sabado alas 10:00ng umaga~alas 12:00ng tanghali
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
Para sa Elementarya / Junior / Senior High School na mga estudyante na ang pangunahing salita ay hindi Hapon
Nilalaman Suporta sa Wikang Hapon at Suporta sa Pag-aaral
Tumawag kay Miss Oomoto Telepono:090-1508-9483(text message lang)          Mr.Asaka Telepono:090-4849-0963

Paaralan sa Yokohama InternasyonalKlase para sa suportang pag-aaral sa Ingles

Araw Tuwing Sabado alas 2:00ng hapon~alas 5:00ng hapon
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
Para sa Para lamang sa Elementarya Junior/Senior High School na mga mag-aaral na may kaugnayan sa Pilipinas
Nilalaman Pag-aaral / Suporta sa katutubong wika at Ingles
Tumawag kay

 Miss Oomoto Tel:090-1508-9483(text message lang)         Mr.Asaka   Tel:090-4849-0963

Tanpopo no KaiSuporta sa wikang Hapon/Suportang Pag-aaral para sa mga mag-aaral ng Elementarya na may kaugnayan sa ibang lahi

Araw Tuwing Linggo alas 11:00ng umaga~alas 12:00ng tanghali
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
Para sa Mga mag-aaral ng Elementary na may ibang lahi
Nilalaman Suporta sa pag-aaral at suporta sa Wikang Hapon
Tumawag kay Miss Yamamori
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nihongo de SmilePag-aaral ng wikang hapon para sa mga batang ang pangunahing wika ay hindi wikang hapon

Araw Tuwing Lingo alas 1:30ng hapon ~alas 2:30ng hapon
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
Para sa Mga mag-aaral ng Elementarya/Junior High School na ang pangunahing wika ay hindi wikang hapon
Nilalaman Pag-aaral ng wikang hapon at pagsuporta sa mga araling pang eskuwelahan
Tumawag kay Mr. Kozono
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabunka Free School YokohamaPag-aaral para sa hindi tubong Hapon na mga estudyanteng nagnanais pumasok sa High School

Araw Tuwing Lunes. Martes Huwebes  alas 10:00ng umaga~alas 4:30ng hapon
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge
Para sa Mga mag-aaral na may lahing banyaga
・Para sa mag-aaral na dumating sa bansang hapon pagkatapos ng Junior High School at nagnanais na pumasok sa High School
・Para sa mga estudyanting nakapagtapos ng Junior High School sa bansang hapon at naghahanda para sa pagpasok ng Senior High School
・Para sa mga estudyanting pumapasok sa panggabi na Junior High School at nagnanais na pumasok sa High School
・At iba pa na gustong mag-aral sa Paaralan ng Tabunka Free
Nilalaman Pag-aaral para sa pagpasok sa Senior High School (wikang hapon at Kokogu, Math, Ingles)
Pangangasiwa Management Organization MulticulturalEducation Network, Kanagawa (Me-net)
Tumawag kay Miss Igusa  TELEPONO:080-4875-2301

Sakurambo

Araw Tuwing Martes alas 5:00ng hapon~alas 6:30ng hapon
Lugar Urafune Community House (Urafune Fukugo Fukushi Shisetsu Building 10th Floor
Para sa Mga mag-aaral ng Junior High School sa Minami Ward na ang salita ay hindi tubong wikang hapon
Nilalaman Suportang Pag-aaral
Tumawag kay Wikang hapon.Ingles : Mr. Saburi Tel 045-260-9028 / Chinese: Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge (Minami Lounge) Telepono 045-232-9544

Suzume no kaiSuportang Pag-aaral Para sa mga Mag-aaral ng Elementary

Araw   Oras :  iTuwing Lunes ( walang pasok tuwing pangatlong Lunes )  15:45~16:45
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge ( Minami Lounge )
Para sa Mga mag-aaral ng Elementarya na ang tubong wika ay hindi Japanese
Nilalaman Salitang Hapon na makakatulong o magagamit sa buhay-eskuwela
Tumawag kay Mr. Takachio Telepono:080-3466-1122

Hibari no kai Suportang Pag-aaral Para sa mga Mag-aaral ng Elementary

Araw Oras Tuwing MIyerkules ( walang pasok tuwing pangatlong Miyerkules )   15:00~16:00
Lugar Minami Citizens Activity & Multicultural Lounge  ( Minami Lounge )
Para sa Mga mag-aaaral ng Elementarya na ang tubong salita ay hindi Japanese
Nilalaman Suporta sa Wikang Hapon at Suporta sa Pag-aaral
Tumawag kay

     Mr.Takachio Telepono:080-3466-1120      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright© みなみ市民活動・多文化共生ラウンジAll Rights Reserved. login